ادامه آزادسازی منابع ارزی به کنترل تورم کمک می کند

[ad_1]


شقاقی گفت: ادامه دار بودن آزادسازی منابع مسدود شده ، بار روانی و التهابات بازار ارز را کاهش داده موجب ادامه ثبات در بازار ارز می شود؛ و میتواند به بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم کمک کند.

[ad_2]

منبع