استوار همچون دوران دفاع مقدس

[ad_1]


ساری-ایرنا – روزهای پایان شهریور ۱۳۵۹ و هشت سال پس از آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مُردن در بستر، ننگی بزرگو آن روزها شهادت، شاهراهی به وسعت افق داشت.

[ad_2]

منبع