فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونیمرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فراخوان ملی «آموزش در پزشکی قانونی: چالش‌ها، راهکارها و کاربرد فناوری‌های نوین آموزشی» را برگزار می‌کند.

به گزارش ایسنا، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی: چالش‌ها، راهکارها و کاربرد فناوری‌های نوین آموزشی به منظور همفکری و همکاری سازنده میان مراکز علمی پژوهشی کشور و در راستای پیشبرد اهداف و ماموریت‌های آموزشی و تحقیقاتی در حوزه پزشکی قانونی برگزار می‌شود.

فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی با اولویت‌های زیر برگزار می‌شود:

– نیازسنجی آموزشی در پزشکی قانونی

– آسیب شناسی آموزشی پزشکی قانونی و ارائه راهکارهای عملیاتی

– طراحی الگوی تثبیت جایگاه پزشکی قانونی در نظام ادغام یافته آموزش و سلامت

– چالش‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی در آموزش پزشکی قانونی و ارائه راهکار

– مطالعه تطبیقی الگوهای جهانی شامل ساختارها، استانداردها و آموزش‏ها در دنیا در رشته پزشکی قانونی

– ارزشیابی و بررسی اثربخشی آموزش‌ها در پزشکی قانونی

– عوامل موثر بر ماندگاری و نگهداشت اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته پزشکی قانونی

– شناسایی، ارزیابی سریع و اولویت بندی تکنولوژی‌های نوین آموزشی موثر در ارتقای کیفیت آموزش پزشکی قانونی

– بازنگری کوریکولوم تخصصی پزشکی قانونی با رویکرد برنامه درسی مبتنی بر توانمندی

– موارد شایع خطاهای پزشکی و راهکارهای آموزشی مناسب برای پیشگیری از آنها

متقاضیان/ پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ در کمیته گرنت ویژه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس https://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری کنند.

انتهای پیاممنبع