مازندران در مسیر دانشگاه نسل چهارم، کار آفرین و نیاز محور

[ad_1]


ساری- ایرنا- دانشگاه نسل چهارم که کار آفرین، نیازمحور، دانش بنیان و خواستار افزایش تعامل با صنعت که زمینه ساز اشتغال پایدار بوده، با کمک دولت سیزدهم، مازندران در این مسیر قرار گرفته است.

[ad_2]

منبع