مدیران چگونه با بزرگترین چالش خود، توسعه و پایداری محیط زیست برخورد کنند؟
تهران-ایرنا-نتایج برخی مطالعات تاکید دارد: مدیران برای عبور از بزرگترین چالش مدیریت خود یعنی توسعه و پیشرفت و همزمان حفظ محیط زیست، باید پارادایم افزایش آگاهی‌های زیست محیطی، دغدغه و نگرانی نسبت به پایداری محیط زیست را با پارادایم انسان حاکم بر طبیعت وایمان به تکنولوژی و اعتقاد به پیشرفت به هر قیمت جایگزین کنند.منبع