پرسپولیس بدون یار دوازدهم
پرسپولیس پس از پایان همه‌گیری کرونا اولین میزبانی خود را در تقابل با النصر عربستان بدون حضور تماشاگر برگزار می‌کندمنبع