کدام کارگاه‌ها مشمول بازرسی در خصوص مسایل ایمنی می‌شوند؟فصل چهارم قانون کار به مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار می‌پردازد.در این راستا ممکن است سوالاتی در خصوص بازرسی از کارگاه‌ها و نحوه رعایت مقررات ایمنی توسط کارگران مطرح شود که پاسخ بخشی از آنها بر اساس اعلام اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۸۵ قانون کار، برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ کشور رعایت‌ دستورالعمل‌هایی‌ که‌ از طریق‌ شورای عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ جهت‌ تأمین‌ حفاظت‌ فنی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ جهت‌ جلوگیری‌ از بیماری های‌ حرفه‌ای‌ و تأمین‌ بهداشت‌ کار و کارگر و محیط‌ کار تدوین‌ می‌شود، برای‌ کلیه‌ کارگاه ها، کارفرمایان‌، کارگران‌ و کارآموزان‌ الزامی‌ است‌.

کارگاه‌های خانوادگی هم مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار هستند.

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان‌ و مسئولان واحدهای مشمول این قانون مکلفند بر طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی جهت تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات‌ لازم‌ را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ کاربرد وسایل‌ مذکور را به آنان بیاموزند. همچنین در خصوص رعایت مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ نظارت‌ کنند.افراد مذکور نیز ملزم به استفاده‌ و نگهداری‌ از وسایل‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ فردی‌ و اجرای‌ دستورالعمل های‌ مربوط‌ کارگاه‌ هستند.

چه کارگاه‌هایی مشمول بازرسی کار در خصوص مسایل ایمنی و حفاظت فنی هستند؟

تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار(حتی کارگاه های خانوادگی) در خصوص مباحث ایمنی و حفاظت فنی باید مورد بازرسی قرار گیرند.

نحوه شناسایی بازرسان کار توسط کارفرمایان چگونه است؟

به استناد ماده ۱۰۰ قانون کار کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضاء وزیر کار هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولان کارگاه باید ارائه شود.

سالانه چند دست لباس کار به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد؟

به استناد ماده ۶۱ آئین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار کارگر بگذارد.لباس کار باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نشود.

 نوع و نحوه تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران چگونه است؟

باستناد ماده یک آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی مصوب شورایعالی حفاظت فنی به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار ،کارفرما مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرت و همچنین باستناد ماده ۲ آیین نامه باید وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع مخاطرات احتمالی و محیط کار را به تعداد تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

حداقل سن برای اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار چند سال است؟

با عنایت به موضوع ماده ۷۹ قانون کار، حداقل سن اشتغال به کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار ۱۵ سال تمام است لذا علاوه بر اینکه باید از ادامه اشتغال چنین افرادی جلوگیری شود،‌افراد متخلف علاوه بر رفع تخلف و یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو به مجازات‌های موضوع ماده ۱۷۶ قانون کار محکوم خواهند شد.

آیا کارگران در خصوص رعایت مقررات ایمنی در کارگاه  وظیفه‌ای به عهده دارند؟

به استناد شق دوم ماده ۹۱ قانون کار،کارگران ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و اجرای دستورالعمل های مربوطه هستند.

آیا بازرسان کار می‌توانند دستگاه خطرناک و یا قسمتی از کارگاه را تعطیل کنند؟

هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم اطلاع دهند و از طریق اداره مربوطه از دادگستری محل قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را تقاضا کنند.

نحوه ورود بازرسان کار به کارگاه‌ها چگونه است؟

بازرسان کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مجموعه‌ها و موسسات مشمول ماده ۸۵ قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند.همچنین می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.بازرسی از کارگاه‌ها به طور مستمر همراه با تذکر و اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالحه انجام می‌گیرد.

نحوه ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی چگونه است؟

ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.

در صورت ممانعت از ورود بازرسان کار و ایجاد اختلال در امر بازرسی توسط کارفرما یا نمایندگان قانونی وی نحوه برخورد چگونه خواهد بود؟

کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول قانون کار شوند یا مانع انجام وظیفه آنها شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری کنند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۹۶ قانون کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود که وظایف ذیل را برعهده دارند.

نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر،اشتغال زنان و کارگران نوجوان

نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی

 آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

 بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی

 رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری از حوادث

به گزارش ایسنا،‌کارفرمایان مکلفند در ایامی که ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه به دلیل موارد ایمنی و حفاظت فنی پلمب شده یا کارگاه به دلایلی همچون رفع نواقص و معایب از سوی بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا کارشناس دادگستری تعطیل می‌شود حقوق و مزد کارگران را بپردازد.

انتهای پیاممنبع